آسفالت راه روستایی سهزاب به صومعه زرین و چله خانه انجام شد

بازدید نماینده مردم شریف شهرستان سراب در مجلس شورای اسلامی از روند آسفالت ریزی سهزاب به روستاها صومعه زرین و چله خانه.

به گزارش پایگاه خبری دکتر یوسف داودی، نماینده مردم شریف شهرستان سراب در مجلس شورای اسلامی با حضور در روستای سهزاب از روند آسفالت ریزی راه ارتباطی روستای سهزاب به روستاهای صومعه زرین و چله خانه بازدید بعمل آورد.